இடைநிறுத்தப்பட்ட / மீள எடுக்கப்பட்ட நிருவனங்கள்

மீள எடுக்கப்பட்ட

 

மீள எடுக்கப்பட்ட திகதி நிருவனத்தின் பெயர் விபரம்
13/01/2020 உஸ்வத்த கொன்ஃபெக்சனெரி வொர்க்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
13/01/2020
றனாஷ் நிறுவனம் (பிரைவேட்) லிமிடெட்
ஹலால் இணக்கமற்ற
13/01/2020 ஜே ஃபூட்ஸ் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிடெட் ஹலால் இணக்கமற்ற
09/01/2020 அலன்குலம கிரீன் வென்ச்சர (பிரைவேட்) லிமிடெட் ஹலால் இணக்கமற்ற
01/11/2019 செல்லொ டேரீஸ் பிரடக்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
21/10/2019

த ஸெண்ட்விச் பெஃட்ரீ (பிரைவேட்) லிமிடெட்

வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
15/07/2019

ஸம் ஸம் டேய்ரி ஃபூட்ஸ்

வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
09/07/2019 வேர்கா இண்டர்நெஷனல் (ப்ரைவட்) லிமிடட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
09/07/2019 பல்ஸேர்ஸ் ஸ்பிலிடிங் எண்ட் புரோஸெஸிங் இண்டஸ்டரி (ப்ரைவட்) லிமிடட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
17/06/2019

தரிந்து ஃபர்ம்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட்

வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
13/06/2019 விஜயா பிரடக்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
01/06/2019

னெல்னா ஃபர்ம் (பிரைவேட்) லிமிடெட்

வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
01/04/2019 டெசிர் கன்ஃபெக்க்ஷனரீய்ஸ் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
26/03/2019 டியூனிப் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிடெட் ஹலால் இணக்கமற்ற
06/02/2019 டார்லி பட்லர் & கம்பனி லிமிடெட் ஹலால் இணக்கமற்ற
06/02/2019 ரீஸா சிலானி டீ (பிரைவேட்) லிமிடெட் ஹலால் இணக்கமற்ற
06/02/2019 சிலோன் கோகோகிரீன் மெநிபெக்ச்சரிங்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் ஹலால் இணக்கமற்ற
06/02/2019 ஹெரிடேச் லங்கா வேர்ஜின் கொகோநட் ஒயில் ஹலால் இணக்கமற்ற
23/01/2019 ஈஸ்ட் வேஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
23/01/2019

ரீசான் யோகட்

வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
23/01/2019

ரேடியன்ட் கன்ஃபெக்ஷனரிய்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட்

வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
26/09/2018 மினிவர்டர் ஆக்ரோ ஹெர்பல்ஸ் ஹலால் இணக்கமற்ற
14/09/2018 லங்கா ஃfபூட் சொல்யூசன்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
23/07/2018 யூனி லயன் ஃfபூட்ஸ் பிரடக்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் ஹலால் இணக்கமற்ற
23/07/2018 ஏ. எல். பி. எல். இண்டர்நேஷனல் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
11/06/2018 சேனாநாயக்க லங்கா ஆயில் மில்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்துவராமை
08/01/2018 கொடகண்த ஹெர்பல்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்துவராமை
21/12/2017 விர்ஜின் ஆயில் இண்டர்நேஷனல் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
21/12/2017 ஸ்பைஸிங் லைவ்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
06/12/2017 டி.எஸ்.எம் கோகோ பிரடக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
06/12/2017 ஈ.ஐ. & எம் பிரைவேட் லிமிடெட் (எட்னா) ஹலால் இணக்கமற்ற
26/10/2017 ஆல்ஃfபா டீஸ் எக்போட்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
13/11/2017 தக்வா கிரய்ன்டிங் மில்ஸ் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
25/10/2017 அபே மரைன் (பிரைவேட்) லிமிடெட் நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்துவராமை
30/06/2017 டிராபிகல் கிரீன் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
02/05/2017 FKC1 ஆசியா (பிரைவேட்) லிமிடெட் / ஹொனெக்ஸ் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிடெட் ஹலால் இணக்கமற்ற
20/03/2017 கிரவ்ன் பிஸ்கட் கம்பெனி (பிரைவேட்) லிமிடெட் நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்துவராமை
01/04/2016 கிரீன்ஃபீல்ட் - பயோ பிலாண்டெஸன் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
03/02/2016 ஸ்னெக்கா லங்கா (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
19/02/2015 மடம்பே மில்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
08/08/2015 சன்அக்ரோ ஃfபூட்ஸ் லிமிடெட் நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்துவராமை
08/08/2015 பெடா எஸன்ஸ் சப்ளையர்ஸ் நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்துவராமை
13/01/2015 ஏ எஸ் சி ஹோல்டிங்ஸ் ஜப்பான் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
18/07/2014 வின்ஸ்லண்ட் ஃfபார்ம்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை
30/06/2014 ஏ எம் கே ஃfபூட்ஸ் எக்போட்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கை