அஜிஸ்கன் கொழும்பு டிஸ்ரிபியிடர்ஸ்

Address: 

30, 1/3 நெல்சன் பிளேஸ், கொழும்பு 06

Certification Standard: 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Related Brand(s)