அக்ரா பேகர்ஸ் (பிரை) லிமிடட்

Address: 

315/2, மினுவன்கொட வீதி, அஸ்கிரிய, கம்பஹ

Certification Standard: 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Related Brand(s)