நிறுவனங்கள்: All

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

C

D

Address: 

216, லோடஸ் கோரோவ், கேப்டன் சுமுது ராஜபகஷ மாவத்தை, ஹில் ஸ்டிரீட் தெஹிவலை.

Standard(s) and other normative document(s): 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Address: 

இல 41, மினுவங்கொடை வீதி, ஜா-எல

Standard(s) and other normative document(s): 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Pages