நிறுவனங்கள்: All

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

M

Address: 

முஷான் டவர், நிலை 7, 528 ஆர்.ஏ. டெமேல் மாவத்தை, கொழும்பு 3.

Standard(s) and other normative document(s): 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Address: 

கல்மடுவ வீதி, குண்டசால

Standard(s) and other normative document(s): 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Pages