நிறுவனங்கள்: All

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

E

Address: 

D-21-22, Dubai Science Park, Umm Suqeim Road, PO Box 485018, United Arab Emirates.

Standard(s) and other normative document(s): 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Address: 

இல. 9, கண்டவாலா வீதி, ரத்மலனா.

Standard(s) and other normative document(s): 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0