நிறுவனங்கள்: All

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

B

Address: 

185 ஏ, டெம்ப்ளர்ஸ் வீதி, கல்கிசியா.

Standard(s) and other normative document(s): 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Address: 

114, என்.எச்.எம் அப்துல் காடர் வீதி, கொழும்பு - 11.

Standard(s) and other normative document(s): 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0