நுகர்வோர் பிரிவுகள்

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன!

Company: அப்துல் அசீஸ் பிரதர்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் (பாஸ்தாமேனியா)

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன!.

Company: காம்மா பிஸ்ஸாகராஃப்ட் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிடெட்

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன

Company: ஸொஃப்ட்லொஜிக் ரெஸ்டௌரன்ட்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட்

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன

Company: டையின்மொர் உணவகம்

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன!

Company: ஜுப்லியன்ட் ஃபூட்வொர்க்ஸ் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிடெட்

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன

Company: கார்கில்ஸ் ஃபுட் புரொஸர்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் (KFC)

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன

Company: அபான்ஸ் ரெஸ்டௌரன்ட் சிஸ்டம்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட்

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன

Company: காம்மா பிஸ்ஸாகராஃப்ட் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிடெட்

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன

Company: ஜுவல்ஸ்கொ ரெஸ்டௌரன்ட் (பிரைவேட்) லிமிடெட்

Pages