பிட்ஸா ஹட்

மென்பானங்கள் ஹலால் சான்றிதழிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன

Category: 

  • உணவகங்கள்
பிஸ்ஸா ஹட் - ஹிக்கடுவ
பிஸ்ஸா ஹட் - யூனியன் பிளேஸ்
பிஸ்ஸா ஹட் - வத்தளை
பிஸ்ஸா ஹட் - கண்டி
பிஸ்ஸா ஹட் - பம்பலப்பிட்டி
பிஸ்ஸா ஹட் – இரத்தினபுரி
பிஸ்ஸா ஹட் - தெஹிவளை
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - அனுராதபுரம்
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - காலி
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - ஹெவ்லொக் வீதி
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - ஜா-எல
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - கடவத்த
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - கிரிபத்கொட
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - கொட்டாஞ்சேனை
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - கொட்டாவ
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - மஹரகம
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - மெஜஸ்டிக் சிட்டி
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - மாலபே
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - மொரட்டுவை
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - நாவல
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - நீர்கொழும்பு
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - நுகேகொட
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கோ) - பிலியந்தலை
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - ராஜகிரிய
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - தலவத்துகொட
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - வென்னப்புவ
பிஸ்ஸா ஹட் (டெல்கொ) - யக்கல
பிஸ்ஸா ஹட் (எக்ஸ்பிரஸ்) - க்ரெஸ்கட்
பிஸ்ஸா ஹட் (எக்ஸ்பிரஸ்) - லிபர்டி பளாஸா
பிஸ்ஸா ஹட் – அவிஸ்ஸவெல்லை
பிஸ்ஸா ஹட் - குருநாகல்
பிஸ்ஸா ஹட் - சிலாபம்
பிஸ்ஸா ஹட் - களுத்தரை
பிஸ்ஸா ஹட் - மாத்தறை
பிஸ்ஸா ஹட் - கொட்டிகாவத்த
பிஸ்ஸா ஹட் - பொரலஸ்மமுவ
பிஸ்ஸா ஹட் - நுவரெலியா
பிஸ்ஸா ஹட் - கடுவெல
பிஸ்ஸா ஹட் - பாணந்துறை
பிஸ்ஸா ஹட் - அதுருகிரிய
பிஸ்ஸா ஹட் - கடுகஸ்தொட்ட
பிஸ்ஸா ஹட்- அட்டிடியா
பிஸ்ஸா ஹட் - தெற்கு எக்ஸ்பிரஸ் வே
பிஸ்ஸா ஹட் – கொழும்பு 01
பிஸ்ஸா ஹட் – கம்பளை.
பிஸ்ஸா ஹட் – வெலிபன்ன
பிஸ்ஸா ஹட் – பேராதனை
பிஸ்ஸா ஹட் – வெலிசர
பிஸ்ஸா ஹட் – கல்கிசை
பிஸ்ஸா ஹட் – பொரலஸ்கமுவ
பிஸ்ஸா ஹட் - கம்பஹா
பிஸ்ஸா ஹட் - கேகாலை
பிஸ்ஸா ஹட் - யாழ்ப்பாணம்
பிஸ்ஸா ஹட் - கட்டுநாயக்க
பிஸ்ஸா ஹட் - கொழும்பு 05
பிஸ்ஸா ஹட் - கொழும்பு 08
பிஸ்ஸா ஹட் - ஹிக்கடுவ
பிஸ்ஸா ஹட் - மோதராவில இணடஸ்ரியல் ஸோன்