நெல்னா

Category: 

  • சோசேஜஸ்
  • கோழி அடிப்படை
  • கோழி அறுவல் பண்ணை
சிக்கன் ஸோஸெஜ் (பேமிலி பெக்)
ஸ்மோக்ட் சிக்கன் விங்லட்
ரோஸ்டட் சிக்கன் டொபிங்
நெல்னா சிக்கன் பாகோன்
சிகன் மீட் போல்ஸ்
சிகன் சோசேஜஸ் (ஃபெமிலி பெக்)
சிகன் சோசேஜஸ் பட்டா
சிகன் சோசேஜஸ் கேடரிங்
சிகன் பொக்வர்ஸ்ட்- ஸ்கின் ஒன்
சிகன் பொக்வர்ஸ்ட்
சிகன் ஹொட் டோக் சுபர் ப்ரீமியம்
ஸ்கின்லஸ் ஹொட் டோக்
சிகன் சீஸ் & ஒனியன் சோசேஜஸ்
சிகன் பெகன் சோசேஜஸ்
கார்லிக் & ஹர்பல் சோசேஜஸ்
சிகன் பர்கர் ஸ்லைஸஸ்
சென்டவிச் ஸ்லைஸஸ்
ஹொரேகா சோசேஜஸ்
சிகன் சோசேஜிஸ் பொட்டா
நெல்னா ஈஸி பைட்
சிக்கன் ஸ்மோக்ட் பிரஸ்ட்
மின்ஸ் சிக்கன்
தன்தூரி சிகன்
ரோஸ்ட் சிகன்
ஃபஜிடா சிகன்