டெல்மோ

Category: 

  • கோழி அறுவல் பண்ணை
  • பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி (சோசேஜஸ் முதலியன)
  • கோழி அடிப்படை
டெல்மோ சிகன்
தன்தூரி சிக்கன் ஸோஸெஜ்
ஸ்கின்லஸ் சிக்கன் பொக்வாஸ்ட்
பிரீமியம் சிக்கன் பொக்வாஸ்ட்
சிக்கன் ஸோஸெஜ்
சிக்கன் பிரிமியம் ஸோஸெஜ்
சிக்கன் மீட் பால்ஸ்
சிக்கன் கொச்சி பைட் ஸோஸெஜ்
சிக்கன் கார்லிக் ஸோஸெஜ்
சிக்கன் கொகடைல் ஸோஸெஜ்
சிக்கன் சிஸ் & ஓனியன்
சிக்கன் பாகோன் ஸோஸெஜ்
கேடரிங் சிக்கன் ஸோஸெஜ்