எம் டி

Category: 

 • ஜேம் & மர்மலேட்ஸ்
 • சோர்ஸ்
 • பழச்சாறு & கோர்டியல்கள்
 • சட்னி & ஊறுகாய்
 • காய்கறி அடிப்படையில்
 • பேக்கிங் பவுடர்
 • சமைத்த கறி
 • ஏனைய்யவை
 • வினாகிரி
 • புடிங் வகைகள்
 • சோளக மா & மா
 • ஜெலட்டின்
 • கோகோ பவுடர்
 • மசாலா பேஸ்ட்
 • ஸம்பல்கள்
 • சிறப் வகைகள்
 • சோர்ஸ், ஜேம், ஊறுகாய் முதலியன
 • வடலாப்பம்
எப்ரிகொட் ஜேம்
லைம் மாமலேட் ஜேம்
மெங்கோ ஜேம்
மிக்ஸ்ட் ஃப்ருட் ஜேம்
ஒரேன்ஜ் ஜேம் விததவுட் பீல்
ஸ்பெனிஸ் செவில் ஒரேன்ஜ் மாமலேட் ஜேம்
பெஷன் ஃப்ருட் ஜேம்
பைனெபல் ஜேம்
ராஸ்பெரி ஜேம்
ட்ரொபிகல் ஃப்ருட் ஜேம்
வுடெபல் ஜேம்
லைம் மாமலேட் டயபெடிக் ஜேம்
மெங்கோ டயபெடிக் ஜேம்
மிக்ஸ்ட் ஃப்ருட் டயபெடிக் ஜேம்
ஒரேன்ஜ் மாமலேட் டயபெடிக் ஜேம்
ப்ரெட் ஃப்ருட் கரி
கெசு கரி
ட்ரம்ஸ்டிக் கரி
மசுவர் ஜெக் கரி
பொலொஸ் கரி
பனானா ப்லொசம் இன் ப்ரைன்
ப்ரெட் ஃப்ருட் இன் ப்ரைன்
ட்ரம்ஸ்டிக் இன் ப்ரைன்
க்றீன் ஜெக் ஃப்ருட் இன் ப்ரைன்
இன்னல இன் ப்ரைன்
ஜெக் சீட் இன் ப்ரைன்
கொஹில இன் ப்ரைன் (ஸ்டிக்)
லோடஸ் ரூட் இன் ப்ரைன்
மெசுவர் ஜெக் ஸ்லைஸஸ் இன் ப்ரைன்
டொமேடோ பூரி
டொமேடோ ஜுஸ்
பெலி க்றீம்
மஸ்டர்ட் க்றீம்
வுடெபல் க்றீம்
கென்டிட் பீல்
ஆர்டிஃபிஷல் வினிகர்
கெரமல் புடிங்
சொகலேட் புடிங்
ஃபளூடா புடிங்
கீர் புடிங் மிக்ஸ்
ஸ்ட்ரோபெரி புடிங்
வடலப்பன் புடிங் மிக்ஸ்
வெனிலா புடிங்
ஃபளூடா மிக்ஸ்
பேகிங் பவ்டர்
பனானா ஃப்லேவர்ட கஸ்டர்ட் பவ்டர்
ஸ்ட்ரோபெரி ஃப்லேவர்ட கஸ்டர்ட் பவ்டர்
வெனிலா ஃப்லேவர்ட கஸ்டர்ட் பவ்டர்
கொகோவா பவ்டர்
கோர்ன் ஃப்லா
பெஷன் ஃப்ருட் டயபெடிக் ஜேம்
ஜெலடின்
பைனெபல் டயபெடிக் ஜேம்
ராஸ்பெரி டயபெடிக் ஜேம்
ஸ்ட்ரோபெரி டயபெடிக் ஜேம்
வுடெபல் டயபெடிக ஜேம்
லோ சுகர் லைம் மாமலேட் ஜேம்
லோ சுகர் மிக்ஸ்ட் ஃப்ருட் ஜேம்
லோ சுகர் ஒரேன்ஜ் மாமலேட் ஜேம்
லோ சுகர் பெஷன் ஃப்ருட் ஜேம்
லோ சுகர் பைனெபல் ஜேம்
லோ சுகர் ராஸ்பெரி ஜேம்
லோ சுகர் ஸ்ட்ரோபெரி ஜேம்
லோ சுகர் வுடெபல் ஜேம்
பெரி நெக்டார்
திவுல் கிரி
குஆவா நெக்டார்
மெங்கோ நெக்டார்
மிக்ஸ்ட் ஃப்ருட் நெக்டார்
ஒரேன்ஜ் நெக்டார்
ஒரேன்ஜ் நெக்டார் வித் ஜுஸி ஒரேன்ஜ் பீஸஸ்
பெஷன் ஃப்ருட் நெக்டார்
பைனெபல் நெக்டார்
மெங்கோ டிலைட்
மிக்ஸ்ட் ஃப்ருட் டிலைட்
ஒரேன்ஜ் டிலைட்
எக்ஸ்ட்ரா ஹொட் சிலீ சோஸ்
ஃப்ரெஸ் சிலீ ரூ வினிகர் சோஸ்
க்றீன் சிலீ சோஸ்
ஸ்வீட் சிலீ சோஸ்
சுவீட் & சவர்சோஸ்
ட்ரெடிஷனல் சிலீ சோஸ்
ட்ரெடிஷனல் சிலீ கார்லிக் சோஸ்
டொமேடோ கெசப்
ட்ரெடிஷனல் டொமேடோ சோஸ்
எம்பரெல்லா சட்னி
ஆட் & லைம் சட்னி
டேட் & டெமரின்ட் சட்னி
மிக்ஸ்ட் ஃப்ருட் சட்னி
ஒரிஜினல் மெங்கோ சட்னி
ஸ்பைஸி மெங்கோ சட்னி
ஸ்வீட் மெங்கோ சட்னி
சைனீஸ் சிலீ பேஸ்ட் வித மெல்டிவ் ஃபிஸ்
வெஜிடேரியன் சைனீஸ் சிலீ பேஸ்ட்
எக்ஸ்ட்ரா திக் டொமேடோ பேஸ்ட்
ஜின்ஜர் பேஸ்ட்
கொரகா பேஸ்ட்
டெமரின்ட் பேஸ்ட்
டொமேடோ பேஸ்ட்
ப்ரின்ஜால் பிகல்
கார்லிக் பிகல்
மெலே பிகல்
மெங்கோ பிகல்
மிக்ஸ்ட் பிகல்
ஒனியன் பிகல்
சின்ஹலீஸ் பிகல்
சவ் சவ்பிரசர்வ்
ஜின்ஜர் பிரசர்வ்
பம்ப்கின் பிரசர்வ்
கொகனட் ட்ரீகல்
கிதுல் ட்ரீகல்
மெங்கோ பீஸஸ் இன் சுகர் மிக்ஸ
மெங்கோ ஸ்லைஸஸ் இன் சுகர் மிக்ஸ்
பைனெபல் பீஸஸ் இன் சுகர் மிக்ஸ
ட்ரொபிகல் ஃப்ருட் செலட் இன் சுகர் மிக்ஸ்
ரைப் ஜெக் ஃப்ருட் இன் சுகர் மிக்ஸ்
கோல்டன்மிக்ஸ்
லோ சுகர் மெங்கோ ஜேம்
ஸ்ட்ரோபெரி ஜேம்
ஸ்ட்ரோபெரி ஃப்லேவர்ட் மட்டன் ஜேம்
சீனி சம்பல்
சயினீஸ் சிலி சிலி பேஸ்ட் வித் மெல்டிவ் ஃபிஸ்
மெல்டிவ் ஃபிஸ் சம்பல்
கொகொனட் சம்பல்
கட்ட சம்பல்
லுனுமிரிஸ்
உடனடி இயற்கை ஆரஞ்சு சுவையான பானம் தூள்
உடனடி இயற்கை மாம்பழம் சுவையான பானம் தூள்
உடனடி இயற்கை மிக்ஸ் ஃபுருட் சுவையான பானம் தூள்
ஸ்ட்ரோபெரி சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
மிக்ஸ்ட் ஃபுருட் சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
அப்பில் சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
ஆரஞ்சு சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
மாம்பழம் சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
லயிம் சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
லெமன் சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
பிளாக்கரண்ட் சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
ராஸ்பெரி சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
புளுபெரி சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி 
அன்னாசி சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி கிரிஸ்டல்ஸ் 
முந்திரி சுவையூட்டப்பட்ட ஜெலி கிரிஸ்டல்ஸ் 
மிக்ஸ்ட் ஃபுருட் கோடியல்
பெஷ்ன பெஷன் ஃபுருட் கோடியல்
ஒரஞ்சு கோடியல்
தெசிக்காய் கோடியல்
நெல்லி கோடியல்
இஞ்சி கோடியல்
பிளாக்கரண்ட் கோடியல்
செயற்கை சர்பத் பானம்
அன்னாசி கோடியல்
பெலி கோடியல்
மெங்கோ கோடியல்