இணக்கப்பாடுக் குழு

உணவு மற்றும் பாவனை சம்பந்தப்பட்ட மார்க்க அனுமதிகளையும் ஆராய்ந்து அவற்றிற்கான மார்க்கத் தீர்ப்புக்களின் அடிப்படையில் ஹலால் தரங்களை HAC அமைப்பிற்காக நிர்ணயம் செய்து கொடுப்பது இக்குழுவின் பணியாகும். மார்க்கக் கல்வி அறிஞர்களும் விற்பன்னர்களும் இக்குழுவில் அங்கம் வகிப்பதுடன், தொடர் கண்காணிப்புகள், மீளாய்வுகள் மற்றும் ஹலால் துறையில் உலகளாவிய முன்னேற்றங்களை அவதானித்தல் ஆகியவை மூலம் HAC அமைப்பின் செயற்பாடுகளை இக்குழுவினர் தொடர்ச்சியாக மேம்படுத்தி வருகின்றனர்.

குழு உறுப்பினர்கள்.

  • அஷ் ஷேஹ் அல் ஹாஃபில் M.  L.  M இல்யாஸ் (பின் நூரி)

  • அஷ் ஷேஹ் முஃப்தி  A. R. அமானுல்லாஹ் (ஹாஷிமி)

  • அஷ் ஷேஹ் அல் ஹாஃபில் முஃப்தி K. H. M. A. மஃபாஸ் (அல் யூசுஃபி)

  • அஷ் ஷேஹ் M. M. M.  ஸஃபீர்  (தியோபந்தி)